Този регистър е създаден в изпълнение на проект „Изграждане на Обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”